Rahvusvahelistumise strateegiliste suundade ning põhimõtete kokkuleppimine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
01/01/2025
Jira
Seos arengukavaga

Suurendame oma rahvusvahelist mainet läbi koostöö tippülikoolidega ning maailma teadusmahukate ettevõtetega. Selleks paneme koos EuroTeQ/EuroTech ülikoolidega aluse Euroopa kõige mõjuvõimsamale inseneri- ja majandushariduskeskusele.

Meie uued akadeemilise pere liikmed mujalt maailmast panustavad oma rahvusvahelise kogemusega, lõimudes eesti keele- ja komberuumi.

Projekti eesmärk

  1. Tõsta rahvusvahelise koostöö kvaliteeti nii õppe- kui teaduskoostöös ja ettevõtluspartnerluses
  2. Tõsta lepingu ja projektipartnerite keskmist taset
  3. Kokku leppida kriteeriumid/tegevused välistöötajate paremaks integreerimiseks ülikooli perega (sh keele- ja kultuuriruumiga)
  4. Arendada välja pikaajaline strateegiline koostöö EuroTeQ tipptehnikaülikoolidega nii õppe- kui teaduskoostöös ja ka institutsionaalseteks arendustegevusteks s.h. jätkuprojekt (aastateks 2023-2027) rahastusega

Projekti kasu

  • Rahvusvahelise koostöö akadeemilise taseme tõus, parem sidusus ülikooli õppekavadega, välisõppe võimaluste atraktiivuse, kvaliteedi ning vahetusõpingute aktiivsuse kasv, rahvusvaheliste üliõpilaste taseme tõus; välistudengite ja -õppejõudude suurem integreeritus.
  • Ülikooli rahvusvahelise mõjukuse kasv kõigis vastutusvaldkondades, olulisemad arendustegevused koostöös maailma tippülikoolidega, rahvusvahelise konkurentsivõime ning ka maine tõus.
  • Paranenud koostöölepingute haldussuutlikkus.

Tulemused ja tähtajad

Defineeritud peamised tegevussuunad, koostööpõhimõtted, regioonid ning mõõdikud ülikooli rahvusvaheliseks koostööks (s.h. ühisõppe arenduses, värbamistegevuses, liikmeskonna mobiilsuses ning projektipõhistes tegevustes)2021
Rahvusvaheliste lepingupartnerite portfelli audit (s.h. Erasmus + lepingud).2021 IV kvartal
Rahvusvaheliste partnerite põhimõtete kokkuleppimine ning kvalitatiivsed alused lepingute sõlmimiseks2022
Iga-aastane kokkuvõte lepingupartnerite taseme ning koostöö aktiivsuse monitoorimiseks.al 2022
Partnerite vähemalt 20% kvaliteedi tõus (pingeridade alusel) koostööpartnerite portfellis tervikuna.2025
Sisend rahvusvahelise töötajaskonna integratsiooni programmi käivitamiseks.
Koostööalgatuste arvu kasv strateegiliste partneritega.