Sidus organisatsioon

Projekti omanik
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2025
Jira
Seos arengukavaga

Ülikooli juhtimine on kaasav ja väärtuspõhine ning juhtimisotsustega suunatakse igal juhtimistasandil ülikooli arengut kõrgetasemelise õppe- ja teadustegevuse poole.

Ülikoolipere on ühtehoidev, peresõbralik ning toetab oma liikmete igakülgset eneseteostust, väärtustades mitmekesisust kui akadeemilise mõttevabaduse põhialust ning murrangulise teaduse ja innovatsiooni käivitavat jõudu.

Projekti eesmärk

Sidusa organisatsiooni ja avatud sisekliima arendamine: suurendab koostöö- ja konkurentsivõime ning juhtimiskvaliteedi kasvu läbi selge juhtimismudeli ning parema kommunikatsiooni erinevate üksuste ja juhtimistasandite vahel.

Projekti kasu

1. Erinevate sisemiste ja väliste seiresüsteemide ühtlustamine, mis võimaldab hoida kokku ressursse topelt aruandluselt (akrediteerimise järeltegevuste integreerimine rakenduskavaga, top-riskide maandamistegevuste integreerimine rakenduskavaga, välishindamisnõuete seostamine sisemise seiresüsteemiga, koostoimelised HTS-teenused) – once only ja seamless governance;
2. Õppiva ja kaasatud ülikoolipere sisemine suurem koostöövõime ja kompetentside kasv suurendab ülikooli kui terviku konkurentsivõimet (võimekust intersektoraalseks koostööks, rahulolu kasvuks juhtimisega);
3. Riskide juhtimine ja teadvustamine omanike ja erinevate juhtimistasandite poolt aitab näha riskide maandamises uute võimaluste ja lahenduste leidmist;
4. Ülikoolipere hästitoimiv sisemine koostöövõime kasvatab ülikooli kui terviku strateegilist konkurentsivõimet võtta suuremat rolli ühiskonna teenimisel ja majandusse panustamisel arvamusliidri ja eestvedajana.

Tulemused ja tähtajad

1. IA järeltegevused on integreeritud AK RAK tegevustega ja toimitakse sünkroonis aastaseirega vähemalt üle kahe aasta.2022a lõpus esitatud EKKA-le IA järeltegevuste kava
2. Kirjeldatud ja käivitatud uued kaasamise ja kommunikatsiooni formaadid (uute formaatide „hoidjaks“ ning eel- ja järelkommunikatsiooni koordineerijaks on kujunenud turundusosakond):
2.1. talgud (mõttetalgud, inspiratsioonitalgud, mis rakendavad parimate praktikate jagamise ja ideekorje meetodeid laiema liikmeskonna kaasamiseks juhtimisotsustesse strateegilistel teemadel;al sügis 2022
2.2. regulaarsete kohvihommikute formaadi käivitamine kord kuus (kohvihommikutel jagatakse liikmeskonnale „otse allikast“ rektoraadis arutatavatel teemadel; igal hommikul ka 1 vaba teema "saalist")sügis 2022
2.3. regulaarse strateegiaklubi käivitamine, kuhu teemad tulevad steeringu aruteludest. Nende eesmärkiks on ülikooli võtmeteemade eestvedava rolli võimestamine. sügis 2022
3. Kohvihommikute ja strateegiaõhtute teemade valideerimiseks kutsub rektor/strateegiabüroo kokku steeringu erinevate võtmevõrgustike esindajatest. Steeringu arutelude tulemusel pannakse kokku teemade aasta-kalender.
4. Ülikooli strateegilised ja struktuuriüksuste riskid sama metoodika abil on hinnatud (riskimaatriks top-10 riskidest), mida uuendatakse ja seiratakse regulaarselt
5. Organisatsioon tunnustab ideed ja lahendust, mis aitab organisatsiooni muuta efektiivsemaks ja tõhusamaks (admin koormuse vähendamiseks, dubleerimiste vähendamiseks, käsitsitöö vähendamiseks ja koostoime suurendamiseks (OOP, one-entry, seamless) – vajadusel töötatakse välja statuut ja auhind (näiteks koolitusreis tiimileal 2023
6. Rahvusvaheliste ülikoolipere liikmete kaasamiseks võrgustiku ja võimaluste loomine (lahenduste korje ja rakendamine)2023