Projekt

Sidus organisatsioon

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on käivitatud

Sidusa organisatsiooni ja avatud sisekliima arendamine: suurendab koostöö- ja konkurentsivõime ning juhtimiskvaliteedi kasvu läbi selge juhtimismudeli ning parema kommunikatsiooni erinevate üksuste ja juhtimistasandite vahel.

Projekti kasu
  • Õppiva ja kaasatud ülikoolipere sisemine suurem koostöövõime ja kompetentside kasv suurendab ülikooli kui terviku konkurentsivõimet (võimekust intersektoraalseks koostööks, rahulolu kasvuks juhtimisega);
  • Riskide juhtimine ja teadvustamine omanike ja erinevate juhtimistasandite poolt aitab näha riskide maandamises uute võimaluste ja lahenduste leidmist;
  • Ülikoolipere hästitoimiv sisemine koostöövõime kasvatab ülikooli kui terviku strateegilist konkurentsivõimet võtta suuremat rolli ühiskonna teenimisel ja majandusse panustamisel arvamusliidri ja eestvedajana.
Tulemused ja tähtajad
1. IA järeltegevused on integreeritud AK RAK tegevustega ja toimitakse sünkroonis aastaseirega vähemalt üle kahe aasta.2022 lõpp
2. Kirjeldatud ja käivitatud uued kaasamise ja kommunikatsiooni formaadid (uute formaatide „hoidjaks“ ning eel- ja järelkommunikatsiooni koordineerijaks on kujunenud turundusosakond):
2.1. talgud (mõttetalgud, inspiratsioonitalgud, mis rakendavad parimate praktikate jagamise ja ideekorje meetodeid laiema liikmeskonna kaasamiseks juhtimisotsustesse strateegilistel teemadel;pidev tegevus
2.2.regulaarsete kohvihommikute formaadi käivitamine kord kuus sügisest 2022 (kohvihommikutel jagatakse liikmeskonnale „otse allikast“ rektoraadis arutatavatel teemadel; igal hommikul ka 1 vaba teema "saalist")pidev tegevus
3. Ülikooli strateegilised ja struktuuriüksuste riskid sama metoodika abil on hinnatud (riskimaatriks topp-10 riskidest), mida uuendatakse ja seiratakse regulaarseltpidev tegevus
4. Rahvusvaheliste ülikoolipere liikmete kaasamiseks võrgustiku ja võimaluste loomine (lahenduste korje ja rakendamine). Vajab mõtestamist koos rahvusvaheliste töötajate keskusega.pidev tegevus