Rahvusvaheliste pingeridade positsiooni parandamine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
01/01/2025
Seos arengukavaga

Tehnikaülikool on nähtav Eestis ja rahvusvaheliselt. Innustame akadeemilist ülikooliperet avalikkusega suhtlema, suudame oma teadussaavutusi ka laiale üldsusele selgitada ning äratada huvi teaduse ja insenerihariduse vastu.

Projekti eesmärk

Realiseerida ülikooli potentsiaal rahvusvahelistes pingeridades läbi teadlikkuse kasvatamise, eesmärgistatud järjepideva tegevuse ning akadeemiliste KPIde strateegilise rahvusvahelise võrdluse.

Projekti kasu

Omandatud teadlikkus pingeridades paremaks positsioneerumiseks, andmete esitamise optimeerimiseks, olulisema mõjuga mainetegevuste elluviimiseks – koostatud eesmärgistatud tegevuskava pikaajaliseks positsioonide parandamiseks.

Tulemused ja tähtajad

Ülikooli rahvusvaheline positsioneerimine pingeridade kontekstis ning analüüsivõimekus potentsiaalset tõusu toetavateks tegevusteks. 2021 III kvartal
Teostatud analüüs arengupotensiaali realiseerimiseks ning lähteülesanne tegevuskava koostamiseks. 2021 IV kvartal
Koostatud üle-ülikooliline tegevuskava pingeridade positsiooni parandamiseks. 2022 I kvartal
Jooksev monitoorimine koos arendusettepanekutega ülikooli positsiooni ning seda mõjutavate faktorite osas. 2022-2025