Projekt

Andmelao ja seireraportite arendamine

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on käivitatud

1. Ülikoolis on skaleeritava ja bottom-up arhitektuuriga, võimalikult automatiseeritud ning nõuetele vastav andmeladu, kuhu kogutakse andmeid kokkulepitud definitsioonidele ja metoodikale vastavalt;
2. Ülikoolis on andmeanalüütikute koostoimeline võrgustik.
3. Andmeanalüüsi kasutatakse erinevate protsesside juhtimises.
4. Andmekvaliteedi tagamiseks tehakse järjepidevaid parandusi erinevates protsessides (andmete tekkimise hetk) ja infosüsteemides (IT arendustsükkel).
5. Regulaarsed raportid põhinevad andmelao andmetel ja on automatiseeritud

Projekti kasu

Ülikooli juhtimisotsused on andmepõhised, ülikoolil on toimiv kvaliteediseire, juhtidele vajalik info on operatiivselt kättesaadav.
Kogu organisatsioonile on andmed lihtsamalt kätte saadavad, mis omakorda aitab suurendada inimeste hulka, kes reaalselt analüüsidega tegelevad.

Tulemused ja tähtajad
1. DWH uuendatud arhitektuuri rakendamine (STG, ODS/ARCHIVE, Fact/Dimension, DMARTs) - 2024 lõpp2024 lõpp
1.1. Andmelaadimise süsteemi uuendamine (ETL) - 2023 – 2024.072023-2024
1.2. Andmemonitooringu süsteemi rakendamine – 2024 algusalates 2024
2.Analüüsida kaetust, muudatuste ajaloo säilitamine, ja reeglite dokumenteerimine (jooksev protsess) – 2023.072023
3.Glossary (definitsioonid, metoodika, muudatused) loomine – 2023 lõpp2023 lõpp
4. Äriandmestiku reeglite kokkuleppimine (andmekvaliteedi tagamine originaalsüsteemidest nagu ÕIS, NAV jne) - 2023 lõpp2023 lõpp
4.1. Integratsioonid algsüsteemidega vastavalt vajadusele uuendatud(jooksev protsess) - alates 2023 2023
4.2. Andmekvaliteedi seire ja tagasisidestamise rutiini juurutamine algsüsteemidega, sidustamine äriprotsesside muudatustega ja IT-arenduste tellimisega, mis hakkab korduma tsüklitega - 2023 lõpp 2023 lõpp
5.Välja töötada võimalus kasutajale andmetele liigpääsuks – 2024 lõpp2024 lõpp
6.Juhitöölaua välja arendamine – 20242024
7. Ülikooli statistika välisveebilahendus (Dashboard) - 2024 algus2024 algus