Andmelao ja seireraportite arendamine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2024
Jira
Seos arengukavaga

Ülikooli juhtimine on kaasav ja väärtuspõhine ning juhtimisotsustega suunatakse igal juhtimistasandil ülikooli arengut kõrgetasemelise õppe- ja teadustegevuse poole.

Projekti eesmärk

1. Ülikoolis on skaleeritava ja bottom-up arhitektuuriga, võimalikult automatiseeritud ning nõuetele vastav andmeladu, kuhu kogutakse andmeid kokkulepitud definitsioonidele ja metoodikale vastavalt;
2. Ülikoolis on andmeanalüütikute koostoimeline võrgustik.
3. Andmeanalüüsi kasutatakse erinevate protsesside juhtimises.
4. Andmekvaliteedi tagamiseks tehakse järjepidevaid parandusi erinevates protsessides (andmete tekkimise hetk) ja infosüsteemides (IT arendustsükkel).
5. Regulaarsed raportid põhinevad andmelao andmetel ja on automatiseeritud

Projekti kasu

Ülikooli juhtimisotsused on andmepõhised, ülikoolil on toimiv kvaliteediseire, juhtidele vajalik info on operatiivselt kättesaadav.
Kogu organisatsioonile on andmed lihtsamalt kätte saadavad, mis omakorda aitab suurendada inimeste hulka, kes reaalselt analüüsidega tegelevad.

 

Tulemused ja tähtajad

1. DWH uuendatud arhitektuuri rakendamine (kolmekihiline – raw data faktitabelid detailandmed+metadata, loogikakiht, visualiseerimiste (PBI, HTML, SQL jm) kiht kasutajatele)2022 lõpp
2. Analüüsida kaetust, muudatuste ajaloostamine, ja reeglite dokumenteerimine2022 lõpp
3. Glossary (definitsioonid, metoodika, muudatused) loomine2022 - 2023 lõpp
4. Andmelaadimise süsteemi uuendamine (ETL)2022 lõpp
5. Andmemonitooringu süsteemi rakendamine2022 lõpp
6. Äriandmestiku reeglite kokkuleppimine (andmekvaliteedi tagamine originaalsüsteemidest nagu ÕIS, NAV jne)2023 lõpp
7. Andmekvaliteedi seire ja tagasisidestamise rutiini juurutamine algsüsteemidega, sidustamine äriprotsesside muudatustega ja IT-arenduste tellimisega, mis hakkab korduma tsüklitega2023 lõpp
8. Integratsioonid algsüsteemidega vastavalt vajadusele uuendatud alates 2023