ALPHA projekt (AKAD ja HTS tugitegevuste kasutajakeskse lähenemise juurutamine)

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2025
Jira
Seos arengukavaga

Tugiteenuste arendamine toimub koostöös akadeemilise ülikooliperega, hinnates vastastikku üksteise panust ning mõistes üksteise ootusi. Arendame tugiteenuseid, lähtudes kasutajakesksusest ning rakendame ühekordse pöördumise põhimõtet.

Projekti eesmärk

1. Ülikoolis on kokku lepitud ja rakendatud rollijaotused ning rollid protsessis osalevate üksuste vahel (AKAD ja HTS üleselt).
2. Ülikoolis on kokku lepitud ja rakendatud kasutajakeskne koostoimeline tugiprotsess ja teenused (HTS-koostöö) TA-projektide ja -ettevõtluslepingute ning arendusprojektide (sh kinnisvara ja RAK-projektide) haldamiseks kogu elukaare üleselt.
3. Ülikoolis on juurutatud vastavalt kokkulepitud protsessile projektide ja ettevõtluslepingute haldamist toetavad ja omavahel integreeritud infosüsteemid.
4. Finantside juhtimine on kasutajakeskne ja terviklik (eelarvestamine, kulude jälgimine, aruandlus).

Projekti kasu

1. Ülikooli sisestest projektidest 90% on edukad (aeg, raha, eesmärgid) – 2a peale projekti lõppemist.
2. Rahulolu projekti skoobis olevate HTS-tugiteenustega on kasvanud tuntavalt (kuna baastaset ei tea, siis ei oska hinnata kas 30% või 2 korda vm – 2a peale projekti lõppemist.
3. TA-projektide ja -lepingute kogumaht on kasvanud 30% – 2a peale projekti lõppemist.
4. Juhtiva partnerina TA-projektide arv ja osakaal kõigist TA-projektidest on kasvanud – 2a peale projekti lõppemist.
5. Kõikide (TA) projektide ja ettevõtluslepingute haldamine toimub ALPHA projekti raames loodavas (info)süsteemis.

Tulemused ja tähtajad

TA-projektide ja ettevõtluslepingute haldamise protsessis rollide kirjeldamine ja rollijaotus ning sellest tulenev muudatuste tegevuskava (AKAD ja HTS üksuste üleselt kasutajakesksest lähenemisest tulenevalt)2022
TA-projektide ja ettevõtluslepingute elukaare ulatuses vajalike tugiteenuste kirjeldamine, baasrahulolu taseme määratlemine ja SLA-de (teenustaseme lepe) kokkuleppimine vastavate omanike ja akadeemiliste üksuste vahel2023 I pool
Finantsjuhtimise kliendikeskne vaade, juhitöölaua prototüüp 2023
Erinevate projektide/lepingute haldamise kordade, protsesside ja võrgustike konsolideerimine ja muudatuste juurutamine2024
Projekte/lepinguid/kliendihaldust toetava tarkvara lahendus 2024