Projekt

Soolise integratsiooni analüüs

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on käivitatud

Töötajaskonna soolise võrdõiguslikkuse tagamine ülikooli tegevsuvaldkonna spetsiifikat ja sellest lähtuvat soolist struktuuri arvestades.

Projekti kasu

Puuduvad soolise ebavõrdse kohtlemise juhtumid. Ülikooli töötajaid hinnatakse ja nende osas tehtavate otsuse tegemisel juhindutakse töötaja pühendumusest ja panusest ülikooli arengusse. Juhtivate ametikohtade sooline koosseis võrdsustub, väheneb sooline palgalõhe.

Tulemused ja tähtajad
Kokku on lepitud soolise võrdõiguslikkuse põhimõtted2021 (tehtud)
Tegevuskava loomine - Tegevuskava kinnitamine lükkub edasi 2024 I poolaastasse2024 I poolaasta
Põhimõte süsteemne rakendamine töötajate värbamise, edutamise, tasustamise, hindamise ja tunnustamise protsessides2024-2025