Soolise integratsiooni analüüs

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2023
Seos arengukavaga

Ülikoolipere on ühtehoidev, peresõbralik ning toetab oma liikmete igakülgset eneseteostust, väärtustades mitmekesisust kui akadeemilise mõttevabaduse põhialust ning murrangulise teaduse ja innovatsiooni käivitavat jõudu.

Projekti eesmärk

Töötajaskonna soolise võrdõiguslikkuse tagamine ülikooli tegevsuvaldkonna spetsiifikat ja sellest lähtuvat soolist struktuuri arvestades.

Projekti kasu

Puuduvad soolise ebavõrdse kohtlemise juhtumid. Ülikooli töötajaid hinnatakse ja nende osas tehtavate otsuse tegemisel juhindutakse töötaja pühendumusest ja panusest ülikooli arengusse. Juhtivate ametikohtade sooline koosseis võrdsustub, väheneb sooline palgalõhe.

Tulemused ja tähtajad

Kokku on lepitud soolise võrdõiguslikkuse põhimõtted2021
Tegevuskava loomine2022
Põhimõte süsteemne rakendamine töötajate värbamise, edutamise, tasustamise, hindamise ja tunnustamise protsessides2023