Projekt

Tallinna Tehnikaülikooli fookusteemade tegevuskava

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on käivitatud
  1. Koostöö kaudu Tallinna Tehnikaülikooli teaduse taseme, mõju ja rahastuse mahu kasvatamine fookusteemadega seotud teadusvaldkondades.
  2. Ühiskondlikele väljakutsetele lahenduste leidmine/pakkumine ja aktiivne üldsusele kommunikeerimine.
Projekti kasu
  • Teadlased (uurimisrühmad) saavad võimenduse läbi koostöö, konsolideeritud ressursside ja tugevama valdkondliku esindatuse fookusteemades, sellega kaasneb teadustöö taseme kasv fookusteemades;
  • Välised partnerid saavad tugevama teaduspartneri TAI koostöö tegemiseks.
  • Rohkem, suuremad ja laiapõhjalisemad projektitaotlused/lepingud fookusteemades.
  • Kasvab ülikooli nähtavus ühiskondlike väljakutsete adresseerimisel fookusteemades.
Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
1. Igale fookusteemale juhtrühma moodustamine rektori korraldusegaIV kv 2023
2. Fookusteemade spetsiifiliste strateegiliste dokumentide analüüs ja kaardistamine juhtrühmas IV kv 2023
3. Fookusteemade sisese ja -ülese interdistsiplinaarse teaduskoostöö algatamine ja elluviimine uurimisrühmi kaasates alates IV kv 2023
4. Kommunikatsiooniplaani koostamine fookusteemade majasiseseks ja avalikuks kommunikatsiooniks alates IV kv 2023 - I kv 2024
5. Fookusteemade juhtgruppide tulemuste vahehindamine ja vajalike muudatuste tegemine. II kv 2025