Projekt

Järelkasvu turunduse ja koordineerimise programm

Lõpptähtaeg
31/12/2025

Programmi tegevuskava loomise ning projektide käivitamise eesmärgiks on teadlikkuse kasvatamine tudengite hulgas, et nad oleksid paremini informeeritud akadeemilise karjääri võimaluste osas. Koordineeritud tegevuste najal tagame, et teadlikkuse tõstmise tulemusena kasvaks edasiõppijate suhtarv erinevatel õppeastmetel ning suureneks konkurents akadeemilistele ametikohtadele. Akadeemilistele ametikohtadele kandideerijate puhul näeme eesmärgina kasvatada tudengitest kandidaatide osakaalu, kellel on seos meie ülikooliga juba olemas. Infoleviku rikastamine nii sisu kui formaatide osas aitab kõige laiemalt kaasa ülikooli kui tööandja maine kasvule.

Projekti kasu

Läbi parema informeerituse kasvab nende tudengite arv, kes kaaluvad või proovivad akadeemilist karjääri. Kõikidel õppetasemetel kasvab edasi liikujate arv, pigem kaalutakse edasiõppimist kiire tööturu kasuks loobumise asemel. Suureneb töövõimaluste pakkumine tudengitele, ülikooli töökuulutuste nähtavus paraneb, karjäärinõustamise toolbox areneb ja rikastub.

Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
1. Tegevusplaani koostamine, projektide sisustamine ja käivitamine ning koordinaatori värbamine.2023
2. Toimuvad karjäärivõimalusi tutvustavad üritused, tudengitele tekitatakse teadlikult töövõimalusi ülikoolis ning levitatakse sellekohast infot, tudengitele suudetakse kuvada nii õpi- kui karjääritee võimalusi akadeemilises keskkonnas.2024
2.1. On kirjeldatud ning rakendatud ülikooli kui tööandja maine kujundamise turundustegevused.
2.2 Avalduvad esimesed mõõdetavad tulemused (asvab avalduste arv ülikooli sees, TalTechi kogemusega õppurid liiguvad ühelt õppeastmelt järgmisele, kasvab doktoriõppe kandidaatide arv ning akadeemilistele positsioonidele ülikoolist kandideerijate arv)
3. On välja töötatud ja töösse rakendatud protessid, mis toetavad edukate/võimekate tudengite pikajalist seotust ülikooliga, projekti edukuse hindamine, prognoosid pikemaks perisoodiks.2025