Probleem- ja projektõppe juurutamine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2024
Seos arengukavaga

Projekti- ja probleemõpe läbib kõiki meie õppekavasid ning edukad ettevõtjad, juhid ja tippspetsialistid panustavad üliõpilaste haridusse.

Projekti eesmärk

Käivitunud on üleülikooliline üritus, kus esitletakse ja kus võistlevad tudengiprojekid. Loodud on ülikoolisisene projekti-ja probleemõpet arendavate/kasutavate õppejõudude võrgustik, kus jagatakse parimaid praktikaid (sh ettevõtete/ uurimisrühmade projektiteemasid, leitakse võimalusi ühisprojektideks õppekavade ja/või teaduskondade vahel, jne. Õpperuumid on kohandatud projekt- ja probleemõppe läbiviimiseks. Toimunud on projekti-ja probleemõpet tutvustavad koolitused ja parimate praktikate jagamise üritused. PowerBI-s on kättesaadavad projekti-ja probleemõpet sisaldavad ained ja neid aineid läbiviivad õppejõud.

Projekti kasu

  • Kasvab üliõpilaste rahulolu õppekvaliteediga;
  • üliõpilased lõpetavad nominaalaeg +1 aasta (4 ja enama aastastel õppeprogrammidel +2) aastaga;
  • üliõpilased on tööturul hinnatud ja tunnevad ennast konkurentsivõimeliselt;
  • õppejõudude teadlikkus projekti-ja probleemõppest on kasvanud;
  • kasvab tööandjate rahulolu TalTechi lõpetajatega;
  • kasvab lõpetajate rahulolu õpingutega.

Tulemused ja tähtajad

Tegutseb projekti-ja probleemõpet arendavate/kasutavate õppejõudude võrgustik2021 Oktoober
Käivitunud on üleülikooliline üritus, kus esitletakse ja kus võistlevad tudengiprojekid.2022 Kevad
PowerBI-s on kättesaadavad projekti-ja probleemõpet sisaldavad ained ja neid aineid läbiviivad õppejõud.2022 Detsember
Ülikoolis on 8 uut projektiõppe läbiviimiseks sobivat auditooriumit2024