Pikaajalise IT tegevusplaani koostamine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2021
Seos arengukavaga

Ülikoolis on sujuvalt toimivad ning kulutõhusad tugiteenused, et toetada ja omavahel paremini siduda head õpet, teadust ja innovatsiooni.

Projekti eesmärk

Ülikoolil on olemas pikemajaline IT tegevusplaan ja ülikooli liikmeskond on teadlik arengusuundadest.

Projekti kasu

Ülikooli liikmeskonna teadlikkus IT tegevussuundades ning rahulolu sellega kasvab.

Tulemused ja tähtajad

IT tegevusplaan on kokku lepitud ja heakskiidetud 2021. aasta lõpuks (sealhulgas ambitsiooni tase ja rahastamine).2021