Õppejõudude koolitusprogrammi väljatöötamine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2023
Seos arengukavaga

Selleks arendame Tehnikaülikooli õpet koostöös sidusrühmadega nii, et meie lõpetajad omandavad tänapäevase kõrgetasemelise loodusteadustele ja sotsiaalteadustele tugineva erialase hariduse, võtavad omaks ülikooli väärtused ning et meie parimate teadlaste ideed ning teadmised jõuavad vilistlaste kaudu majandusse ja ühiskonda.

Projekti eesmärk

Õppejõududele koolitusprogrammide koostamise põhieesmärk on toetada ülikooli akadeemilist personali pedagoogiliste pädevuste tõstmisel.

Projekti kasu

Ülikoolis on täiustatud toimiv süsteem selleks, et arendada õpetamisoskuseid, see on seotud akadeemilise karjääri korraldusega (hindamismaatriks). Akadeemilised töötajad on motiveeritud ennast täiendama.

Tulemused ja tähtajad

Viiakse ellu „Õppejõult õppejõule“ kogemuste vahetuse ja tunnivaatluse formaati2021 kevad
Käivitub Alustava õppejõu koolitusprogramm mahus 6EAP2021/2022 õa
Moodulkoolitused toimuvad regulaarseltalates 2023