Doktoriõppe kvaliteedi tõstmine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2025
Jira
Seos arengukavaga

Tallinna Tehnikaülikoolis tehakse kõrgetasemelist teadust, millest võrsuvad rakendused ja õpe ning teadusmahukas innovatsioon. Meie teadustulemusi avaldatakse kõrgetasemelistes teadusväljaannetes ning ülikoolis kaitstud doktoritööd põhinevad valdavalt sellistel teadustöödel.

Tõstame doktoriõppe taset ja tulemuslikkust ning arvestame doktoriõppes Eesti majanduse vajadustega.

Projekti eesmärk

Doktoriõppe kvaliteedi kasv läbi suurema teadustöö osakaalu, seotuse majandusega, kvaliteetsema juhendamise, parema korralduse ja välisdoktorantide suurema lõimumise.
Projekti tulemusteks on: (1) ümberkujundatud doktoriõppeprogrammid;  (2) juhendajate koolitusprogramm; (3) terviklik doktorantide tagasisidesüsteem; (4) regulaarsed keeleõppe kursused välisdoktorantidele.

Projekti kasu

1. Doktorantide rahulolu doktoriõppe korralduse ja juhendamisega analüüsitakse regulaarselt ning see kasvab
2. Väljalangevus väheneb
3. Seatud eesmärgid kaitstud doktorikraadide arvus on iga-aastaselt saavutatud
4. Nominaalajaga (ja N+1) kaitsmiste osakaal kasvab
5. Välisdoktorandid on paremini lõimunud, eesti keele oskusega välisdoktorantide arv kasvab

Tulemused ja tähtajad

1. Doktoriõppeprogrammide ümberkujundamine. Kevad 2021- kevad 2022
1.1. Õppekavastatuudi muudatused, doktoriõppekavade uue struktuuri välja töötamine ja kinnitamine. Kevad 2021, lõpetatud.
1.2. Õppeinfosüsteemi arendamine uute doktoriõppekavade loomiseks.Kevad 2021, lõpetatud
1.3. Valdkondlike doktoriõppeprogrammide väljatöötamine ja kinnitamine. Kevad 2021 - kevad 2022
2. Juhendajate koolitusprogramm. Kevad 2022 - 2025
2.1.Juhendajate koolitused.Kevad 2022 - 2025
2.2. Kompetentsi loomine ülikooli – koolitajate koolitamine.Sügis 2022 - 2025
2.3. E-toe loomine koolitustele.Sügis 2022 - 2023
2.4. Juhendajate võrgustiku loomine parimate praktikate vahendamiseks.Sügis 2022 - 2025 ja jooksev
3. Doktorantide tagasisidesüsteemi väljatöötamine.Sügis 2022-kevad 2023
4. Eesti keele õpe välisdoktorantidele.Sügis 2021 - 2025 ja jooksev
5. Tööstusdoktorantide ja väljastpoolt ülikooli juhendajate kaasamine.See meede on väljatöötamisel.