Andmetöötluspõhimõtete ja -poliitika väljatöötamine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2025
Jira
Seos arengukavaga

Ülikooli juhtimine on kaasav ja väärtuspõhine ning juhtimisotsustega suunatakse igal juhtimistasandil ülikooli arengut kõrgetasemelise õppe- ja teadustegevuse poole.

Projekti eesmärk

Ülikooli andmete töötlemine ja kaitse ning infoturve vastab kehtestatud nõuetele ja ülikooli tegevuste/teenuste vajadustele – tagatud on vastav privaatsus ja turvalisus.

  1.  Andmete töötlemise, kaitse ja infoturbe regulatsioonide ning haldussüsteemide regulaarsete uuendamiste/täiendamiste teostamine – andmete halduse süsteemi uuendamine ja täiendamine. Andmete halduse süsteemi tehnilise lahenduse arendamine ja juurutamine.
  2. Ülikooli liikmeskonna andmekaitse ja infoturbe alane igapäevane nõustamine ja regulaarne koolitamine – andmekaitse ja infoturbe veebikoolituse väljatöötamine ja sisseseadmine. Andmekaitse ja infoturbe veebikoolituse tehnilise lahenduse arendamine ja juurutamine.

Projekti kasu

1. Turvatud on ülikooli põhi- ja tugitegevuse erinevate teenuste/ protsesside käigus töödeldavad andmed.
2. Kaitstud on üliõpilaste ja töötajate ning koostööpartnerite huvid ja privaatsus.
3. Ülikoolil on andmete töötlemise ja kaitse ning infoturbe nõuete täitmisega olemas eeldused suurte konsortsiumite juhtivaks partneriks asumisel.
4. Ennetatud on maine- ja finantskahju tekkimine.

1. Andmete töötlemise, kaitse ja infoturbe haldussüsteemide regulaarne uuendamine/täiendamine – andmete halduse süsteemi uuendamine ja täiendamine on teostatud ning see vastab ajakohastele standarditele/õigusaktidele. Haldussüsteemi kasutatavus andmete töötlemisel ja kaitsel ning infoturbel ülevaate saamisel on tõusnud 10-20%. Tõusnud on proaktiivselt lahendatud juhtumite arv 10-20%.

2. Ülikooli liikmeskonna andmekaitse ja infoturbe alane igapäevane nõustamine ja regulaarne koolitamine – andmekaitse ja infoturbe veebikoolituse väljatöötamine ja sisseseadmine on teostatud.
Andmekaitse ja infoturbe veebikoolituse tehnilise lahenduse arendamine ja juurutamine on teostatud. Ülikooli liikmeskonna andmekaitse ja infoturbe alane teadlikkus on tõusnud, millega on tagatud ülikooli tegevuste nõuetele ja vajadustele vastav privaatsus ning turvalisus. Ülikooli liikmeskonna andmekaitse ja infoturbe alane teadlikkus on tõusnud skaalal 10-20%. Tõusnud on proaktiivselt lahendatud juhtumite arv 10-20%.

Tulemused ja tähtajad

1. Andmete töötlemise, kaitse ja infoturbe regulatsioone ning haldussüsteeme on regulaarselt uuendatud/täiendatud ja need vastavad ajakohastele standarditele ja õigusaktidele ning ülikooli tegevuste vajadusele.
1.1. Standarditele ja õigusaktidele ning ülikooli tegevustele vastavus on tõusnud.
1.2 Haldussüsteemide kasutatavus andmete töötlemisel ja kaitsel ning infoturbel ülevaate saamisel on tõusnud 10-20%.
1.3 Tõusnud on proaktiivselt lahendatud juhtumite arv 10-20%.
2. Ülikooli liikmeskond on andmekaitse ja infoturbe alaselt nõustatud ja koolitatud varasemast teadlikumale tasemele.
2.1. Andmete töötlemise ja kaitse üldkoolitused regulaarselt vähemalt 2 korda aastas ja spetsiaalkoolitused vastavalt struktuuriüksuste tellimustele toimunud.
2.2 Uus andmekaitse ja infoturbe veebikoolitus välja töötatud.
2.3 Andmekaitse ja infoturbe veebikoolituse tehnilise lahenduse arendamine ja juurutamine on teostatud.
2.4. Ülikooli liikmeskonna andmekaitse ja infoturbe alane teadlikkus on tõusnud, millega on tagatud ülikooli tegevuste nõuetele ja vajadustele vastav privaatsus ning turvalisus.
2.5. Ülikooli liikmeskonna andmekaitse ja infoturbe alane teadlikkus on tõusnud skaalal 10-20%.
2.6 Tõusnud on proaktiivselt lahendatud juhtumite arv 10-20%.