Projekt

Teaduspoliitikate kujundamine, koordineerimine ja üleüldine edendamine ülikoolis

Lõpptähtaeg
31/12/2023

Pakkuda sise- ja välisriiklikele poliitikakujundajatele kvaliteetset sisendinfot otsuste tegemiseks. Osaleda aktiivselt ühiskonda mõjutavates protsessides juba nende algstaadiumist alates. Suunata läbi poliitikate tulevasi rakendusmeetmeid kasutama parimat tõenduspõhist teadmust (sh. TalTech-i teadmust).

Projekti skoop on seotud teadusprorektori vastutusvaldkonna tegevustega, mistõttu see panustab, kuid ei hõlma ülikooliüleste muude ning strateegiliste poliitikate/otsuste/protsesside koordineerimist.

Projekti kasu

Erinevate otsustuskogudele on kättesaadav parim tõenduspõhine teadmus.

Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
1. TalTech liikmete osalemine poliitikakujundamisprotsessis (töögrupid, nõukojad, erialaliidud)2022-2023
Alamtegevus 1.1: erinevates osaluskogudes osalevate liikmete kaardistus (täitmata).
Alamtegevus 1.2: ülikooli valitud liikmeskonnale koolituse “poliitikate kujundamine ja selles protsessis osalemine” korraldamine (täidetud).
2. TalTech teadmuse kasutamine poliitikakujundamises2022-2023
Alamtegevus 2.1: teadusprorektori ühe aasta teaduspoliitika prioriteetide kokkuleppimine (osaliselt täidetud).
Alamtegevus 2.2: Science Business (SB) võrgustikus aktiivsem osalemine (täidetud, st tegemist on pideva tegevusega ning iga ürituse puhul üritame leida majasisese osaleja).
Alamtegevus 2.3: seisukohtade kujundamise protsessi kokkuleppimine (täidetud)
Alamtegevus 2.4: policy@taltech võrgustik (täitmata)
3. Poliitikakujundajate teadlikkus ja koostöö TalTech liikmetega2022-2023
Alamtegevus 3.1: koostöö teadusnõunikega (osaliselt täidetud)