Tööstusettevõtete digitaliseerimise toetamine tehisintellekti ja robootika kasutuselevõtuga

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2025
Jira
Seos arengukavaga

Meie lõpetajad suudavad lahendada keerulisi päriselu probleeme, omades teaduspõhist mõtteviisi, praktilisi insenerioskusi, head enesejuhtimis- ja koostööoskust ning ettevõtlikku vaimu. Nad on valmis kandma vastutust Eesti majanduse arengu eest, olles nõutud ka rahvusvahelisel tööturul.

Tallinna Tehnikaülikoolis tehakse kõrgetasemelist teadust, millest võrsuvad rakendused ja õpe ning teadusmahukas innovatsioon. Meie teadustulemusi avaldatakse kõrgetasemelistes teadusväljaannetes ning ülikoolis kaitstud doktoritööd põhinevad valdavalt sellistel teadustöödel.

Tallinna Tehnikaülikool on Eesti majanduse oluline mootor.

Selleks arendame Tehnikaülikooli õpet koostöös sidusrühmadega nii, et meie lõpetajad omandavad tänapäevase kõrgetasemelise loodusteadustele ja sotsiaalteadustele tugineva erialase hariduse, võtavad omaks ülikooli väärtused ning et meie parimate teadlaste ideed ning teadmised jõuavad vilistlaste kaudu majandusse ja ühiskonda.

Pöörame suuremat tähelepanu intellektuaalomandi loomisele. Kaitseme ülikooli nimel intellektuaalset omandit siis, kui see aitab meil teadussaavutusi parema ühiskonna loomiseks rakendada.

Tehnikaülikool on nähtav Eestis ja rahvusvaheliselt. Innustame akadeemilist ülikooliperet avalikkusega suhtlema, suudame oma teadussaavutusi ka laiale üldsusele selgitada ning äratada huvi teaduse ja insenerihariduse vastu.

Projekti eesmärk

Eesmärk on tõsta teaduspõhise koostöö toel tööstusettevõtete (peamiselt VKE-de (Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete)) digiküpsust ning valmisolekut investeerida uute tehisintellekti ja robootika tehnoloogiate kasutuselevõttu.

Projekti kasu

Eesti tööstuse kõrgem konkurentsivõime, parem tootlikkus, protsesside kvaliteet ja efektiivsus ülikoolidega teaduspõhise koostöö kaudu.
EDIH mõjuindikaator: Eesti tööstuse digiküpsuse tase (Digital Maturity Assessment index EK JRC metoodika alusel) on aastaks 2025.a tõusnud 25%.

Tulemused ja tähtajad

1. EDIH-AIRE käivitamine ja ettevalmistusetapp 2021-2022: 13 kuud alates 1.6.2021-30.6.2022 MKM toel (kogueelarve 821 338 eurot, lepingu pikendus ootab allkirjastamist).2021-2022
2. EK EDIH taotlus on esitatud 22.2.2022, et alustada EK toel 7-aastast projekti alates 1.7.2022.2022
3. Detailne eelarve ja tegevuskava on EK-le esitatud 3 aastaks kuni 30.6.2025. Positiivse vahehindamise järgselt aastal 2025 pikendatakse rahastust veel 4 aastat kuni 2029. EL finantseerib EDIH keskuseid 1 M eurot aastas, riik panustab 20-40%, partnerid (sh TalTech) 10-30%. Omafinantseering suureneb iga-aastaselt kuni 2025 on omafinantseering 30% (sh tulude teenimise õigus projektist).