Projekt

Tööstusettevõtete digitaliseerimise toetamine tehisintellekti ja robootika kasutuselevõtuga (AIRE)

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on käivitatud

Eesmärk on tõsta teaduspõhise koostöö toel tööstusettevõtete (peamiselt VKE-de (Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete)) digiküpsust ning valmisolekut investeerida uute tehisintellekti ja robootika tehnoloogiate kasutuselevõttu.

Projekti kasu

Eesti tööstuse kõrgem konkurentsivõime, parem tootlikkus, protsesside kvaliteet ja efektiivsus ülikoolidega teaduspõhise koostöö kaudu.
EDIH mõjuindikaator: Eesti tööstuse digiküpsuse tase (Digital Maturity Assessment index EK JRC metoodika alusel) on aastaks 2025.a tõusnud 25%.

Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
Loeme RAK-13 esimeseks aastaks juuli 2022- juuni 2023 vastavalt projekti ajakavale:
- WP1 Projekt on administratiivselt käivitatud (leping Euroopa Komisjoniga, leping MKM-ga, riigiabi protseduurijuhendid, meeskonna juhtimise protsessimudel, teenuste kirjeldused ja kliendi teekonna kaardistamine.
- AIRE meeskonda koos võrgustikuga kuulub umbes 50 inimest, kes täis- või osaajaga AIRE teenustesse panustavad. Meeskonna juhtimiseks on iga teine nädal koosolek, juhtkomitee (kord 2-3 kuu jooksul) ning algatatud Advisory Board.
- WP2:Test before invest demoprojektide teenuseks on koostatud dokumentatsioon (aire-edih.eu/teenus/demoprojektid) ja ideede valimise kord, mis on kooskõlastatud advokaadiga riigiabi reeglite vaatest. Valitud on 11 projekti.
- WP3: Koolituste korraldamiseks viidi läbi septembris 2022 sihtrühma küsitlus ja tänaseks on koolitustel osalenud 119 osalejat. Täiendavalt loodi sidusus Industry 5.0 konverentsiga.
- WP4: finantseerimise nõustamise teenus on käivitamisel.
- WP5 on korraldatud 9 AIRE klubi ning 2 meeskonnaseminari (50 osalejaga) augustis 2022 ja veebruaris 2023.
- WP6 Projekt on turunduslikult hästi ette valmistatud ja koduleht ning CRM valmis juurutamiseks (aire-edih.eu). Kodulehe kaudu teenusele registreerimine on juurutatud CRMiga.