Tugiteenuspasside ja teenustaseme standardite loomine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2023
Seos arengukavaga

Tugiteenuste arendamine toimub koostöös akadeemilise ülikooliperega, hinnates vastastikku üksteise panust ning mõistes üksteise ootusi. Arendame tugiteenuseid, lähtudes kasutajakesksusest ning rakendame ühekordse pöördumise põhimõtet.

Projekti eesmärk

Tugiteenused on kirjeldatud teenuspasside vormides, milles määratletakse tugiteenustele teenustasemestandardid (vastutajad ning mis teenust, millal, mil viisil ja millises mahus pakutakse). Vajadusel sätestatakse teenuseosutajate vahel teenustaseme kokkulepped (SLA). Tugiteenuste teenustaseme ja kvaliteedi hindamiseks on määratletud vastavad mõõdikud.

Projekti kasu

Tugiteenused on ühtse metoodika alusel kirjeldatud ja igale tugiteenusele on sätestatud teenustaseme standardid, millele vastamist hinnatakse. Tugiteenused vastavad kasutajate ootustele. Tugiteenuste arendamine on pidevale parendamisele suunatud.

Tulemused ja tähtajad

Metoodika ja raamistiku välja töötamine ja piloteerimine2021
50% tugiprotsessi teenustest vastavad standarditele2022
90% tugiprotsessi teenustest vastavad standarditele2023