Teaduslaborite jätkusuutliku (rist)kasutus- ja rahastusmudeli väljatöötamine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2024
Jira
Seos arengukavaga

Tallinna Tehnikaülikoolis tehakse kõrgetasemelist teadust, millest võrsuvad rakendused ja õpe ning teadusmahukas innovatsioon. Meie teadustulemusi avaldatakse kõrgetasemelistes teadusväljaannetes ning ülikoolis kaitstud doktoritööd põhinevad valdavalt sellistel teadustöödel.

Toetame jätkusuutlikke, vastutusvõimelisi ning kõrgetasemelisi teadusgruppe, mis panustavad oluliselt ka õpetamisse ja ühiskonna teenimisse.

Ülikoolis on sujuvalt toimivad ning kulutõhusad tugiteenused, et toetada ja omavahel paremini siduda head õpet, teadust ja innovatsiooni.

Ülikooli keskkonnad, nii füüsilised kui ka virtuaalsed, on mugavad ning jätkusuutlikud. Nad toovad häid tegijaid meile tööle ja õppima, lihtsustavad lävimist ülikoolipere endiste liikmete, tulevaste üliõpilaste ning ettevõtjatega.

Projekti eesmärk

Uuendada teadustaristu ülevaadet ja koostada funktsioonist lähtuv taristu kaardistus, et planeerida (rist)kasutust, investeeringuvajadust ja majasiseseid ning majaväliseid teenuseid. Hetkel puudub ülikoolis keskne ülevaade teadustaristust, selle seisukorrast, amortisatsioonist, hõivest ja investeeringuvajadusest. Lisaks puudub keskne ülevaade puuduolevast, kuid vajalikust teadustaristust. Seetõttu on raskendatud informeeritud kesksete otsuste tegemine eelarvevahendite kasutamise ja planeerimise osas. Projekti tulemusel tekib digitaliseeritud ülevaade funktsionaalsetel tervikutel põhineva teadustaristust.

Projekti kasu

Tekib ülevaatlik teadustaristu kaardistus, mis põhineb funktsionaalsetel tervikutel. Tekib ülevaade, investeerimisvajadusest, arendusvajadusest ja mahakandmisvajadusest, mis toetab ülikooli eelarvet ja eelarvestrateegiat puudutavate juhtimisotsuste tegemist.

Tulemused ja tähtajad

1. Kaardistuse lähteülesande koostamine ja metoodika valimine. Olemasolevate IT süsteemide ülevaatamine ja olemasoleva info kasutamise võimaluste analüüs. Lähteülesande kooskõlastamine teiste taristut puudutavate RAK projektide juhtidega ja oluliste struktuuriüksustega.2022 sügisel
2. Olemasoleva taristu kaardistamine. Püsiva ja ajakohase ülevaadet toetava IT lahenduse lähteülesande koostamine ja elluviimine.2023
3. Kaardistuse tulemuste analüüs ja ristkasutust ning finantseerimist puudutavate juhtimisotsuste ettepanekute tegemine juhtkonnale.2024 kevadel
4. Horisontaalselt läbi projekti eluea kommunikatsioon ja koostöö taristut puudutavate RAK projektide juhtidega, vastavate osakondade juhtidega, taristu valdajate ja juhtidega.2022-2024