Alamprotsess

Loodusteaduskonna strateegiline juhtimine

Loodusteaduskonna tegevuskava on koostatud eesmärgiga tagada Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2021–2025 elluviimine (Arengukava on vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 19.02.2021 otsusega nr 1). Tegevuskava täitmise jälgimiseks on koostatud mõõdikute tabel, kuhu on koondatud arengukava, finantseeskirja ja teaduskonna tegevuskavaga seonduvad arvnäitajad. Tabeli koostamisel on lähtutud
strateegiabüroo poolt koostatud mõõdikute tabelist ja see on vormistatud korralduse Lisa 1. Planeeritavate tegevuste ja tegevuskava mõõdikute vaheline seos on leitav Lisast 2. Seal on kirjeldatud ka teaduskonna lisamõõdikud, mida me oleme pidanud vajalikuks jälgida.

Regulatsioonid