Alamprotsess

IT teaduskonna strateegiline juhtimine

Teaduskonna tegevuskava lähtub ülikooli põhikirjast ja selle kinnitab rektor. Ülikooli põhikiri sätestab, et teaduskond korraldab õppeprogrammide põhist õppetegevust ning koordineerib õppe-, teadus- ja
arendustegevust, samuti täidab muid ülikooli ülesandeid teaduskonna tegevusvaldkonnas. Teaduskond koosneb instituutidest ja kolledžist. Instituut on õppe-, teadus- ja arendustegevusega tegelev ning
profiililt lähedasi uurimisrühmasid ühendav ülikooli keskne akadeemiline ja administratiivne struktuuriüksus teaduskonna koosseisus. Kolledž on valdavalt õppetööga tegelev regionaalne või
valdkondlik akadeemiline struktuuriüksus. Tegevuskava on koostatud ülikooli arengukava ellu viimise toetamiseks ja teaduskonnale seatud tulemuseesmärkide saavutamiseks. Tegevuskava elluviimise eest
vastutab dekaan, tegevuskava alamtegevuste eest vastutavad direktorid, programmijuhid ja uurimisgruppide juhid, vastavalt oma tööülesannetele.

Regulatsioonid