TA-Projektide kasutajakesksete tugiteenuste väljaarendamine (sh Alpha)

Seos arengukavaga

Ülikooli juhtimine on kaasav ja väärtuspõhine ning juhtimisotsustega suunatakse igal juhtimistasandil ülikooli arengut kõrgetasemelise õppe- ja teadustegevuse poole.

Suurendame ülikooli konkurentsipõhist teadusrahastust ja abistame teadusgruppe rahastuse taotlemisel eelkõige ülikooli fookusvaldkondades.

Tugiteenuste arendamine toimub koostöös akadeemilise ülikooliperega, hinnates vastastikku üksteise panust ning mõistes üksteise ootusi. Arendame tugiteenuseid, lähtudes kasutajakesksusest ning rakendame ühekordse pöördumise põhimõtet.

Projekti eesmärk

TA+I projektide kvaliteedi, arvu ja mahu kasv. Taotlevate teadlaste ja uurimisrühmade arvu kasv.
Teiseks eesmärgiks on kliendikeskse teenusedisaini põhimõtetel digitaliseerida teadusosakonna teenused, võttes arvesse “once only” ja “single entry” põhimõtteid.

Projekti kasu

Kindel rollijaotus ja rolliselgus ning sellest tulenevalt dubleerimise vähenemine ning ajavõit põhitegevuseks (PI-d (vastutav täitja), projektijuhid).
TA+I projektide kvaliteedi, ja seeläbi mahu, kasv läbi parimate praktikate leviku ja professionaalsete nõustajate, kirjutajate ja haldurite osalemise projekti elutsüklis;
Aruandlusvigade vähenemine. Usaldusväärsuse kasv partnerite silmis.
Operatsionaliseeritava juhtimisinfo kättesaadavus.
Rahuolu kasv tugiteenustega.
Projektipartnerite rahulolu kasvab, sest ülikooli projektitaotluste koostamine ja projektide haldamine on kõrgel professionaalsel tasemel.

Tulemused ja tähtajad

Tegevus 1. Protsesside analüüs 2022
Alategevus 1.1 Hetkel toimiva protsessi nõrkuste ja tugevuste ülevaatamine.2022
Alategevus 1.2 Erinevates struktuuriüksustes kasutusel olevate lahenduste analüüs.2022
Jätkame Alpha projekti raames toimunud kaardistuse põhjal analüüsi, kaasates HTS (Haldus- ja tugistruktuuriüksus) osakondi. 2021. aastal alustasime kogutavate andmete ülevaatamisega ning uuendasime Deltas projektitaotluste ja lepingute andmevorme.2022
Tegevus 2. Uuendatud tööprotsessi kirjeldamine ning jõustamine.
Alategevus 2.1. Projektide haldamise eeskirja uuendamine2022
Alategevus 2.2 Projektide haldamise juhendina projektide käsiraamatu pidev ajakohasena hoidmine. 2022-2024
Tegevus 3. Tööprotsessi toetavate infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine sh Alpha projektis osalemine. Lahenduste valikul eelistatakse olemasolevate infosüsteemide arendamist, liidestamist ja olemasolevate andmete kasutamist.
Alategevus 3.1 Eelarve jälgimise tööriistade kättesaadavaks tegemine - esmane NAV projektimooduli andmete väljakuvamise lahendus PowerBI baasil.2022 I poolaasta jooksul
Alategevus 3.2 Projektide muude andmete kogumiseks ning töötlemiseks vajaliku infotehnoloogilise lahenduse analüüs ja juurutamine Alpha projekti raames. 2024
Tegevus 4. TA projektide haldamises osalevate töötajate rollide, vastutuse ja rollide kompetentside määratlemine2022-2023
Alategevus 4.1. Projektihaldurite võrgustiku loomine ja toetamine sh tugimaterjalide loomine, seminaride ja koolituste korraldamine.2022-2023
Tegevus 5. kommunikatsioonitegevused 2022-2024
Alategevus 5.1 Jätkame infomaterjalide loomist ja vajadusel kohandame olemasolevat materjali kasutamise monitooringu alusel.
Alategevus 5.2 Korraldame infotunde ja koolitusi.