Projekt

TA-Projektide kasutajakesksete tugiteenuste väljaarendamine (sh Alpha)

Lõpptähtaeg
31/12/2024
Staatus
Projekt on käivitatud

TA+I projektide kvaliteedi, arvu ja mahu kasv. Taotlevate teadlaste ja uurimisrühmade arvu kasv. Teiseks eesmärgiks on kliendikeskse teenusedisaini põhimõtetel digitaliseerida teadusosakonna teenused, võttes arvesse “once only” ja “single entry” põhimõtteid.

Projekti kasu
  • Kindel rollijaotus ja rolliselgus ning sellest tulenevalt dubleerimise vähenemine ning ajavõit põhitegevuseks (PI-d (vastutav täitja), projektijuhid).
  • TA+I projektide kvaliteedi, ja seeläbi mahu, kasv läbi parimate praktikate leviku ja professionaalsete nõustajate, kirjutajate ja haldurite osalemise projekti elutsüklis;
  • Aruandlusvigade vähenemine. Usaldusväärsuse kasv partnerite silmis.
  • Operatsionaliseeritava juhtimisinfo kättesaadavus.
  • Rahuolu kasv tugiteenustega.
  • Projektipartnerite rahulolu kasvab, sest ülikooli projektitaotluste koostamine ja projektide haldamine on kõrgel professionaalsel tasemel.
Tulemused ja tähtajad
Tegevus 1. Protsesside analüüs.2022, (täidetud)
Alategevus 1.1 Hetkel toimiva protsessi nõrkuste ja tugevuste ülevaatamine.2022 (täidetud)
Alategevus 1.2 Erinevates struktuuriüksustes kasutusel olevate lahenduste analüüs.2022 (täidetud)
Tegevus 2. Uuendatud tööprotsessi kirjeldamine ning jõustamine.
Alategevus 2.1. Projektide haldamise eeskirja uuendamine.2023
Alategevus 2.2 Projektide haldamise juhendina projektide käsiraamatu pidev ajakohasena hoidmine.2022-2024
Tegevus 3. Tööprotsessi toetavate infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine sh Alpha projektis osalemine. Lahenduste valikul eelistatakse olemasolevate infosüsteemide arendamist, liidestamist ja olemasolevate andmete kasutamist.
Alategevus 3.1 Eelarve jälgimise tööriistade kättesaadavaks tegemine.2023 II kvartal
Alategevus 3.2 Projektide muude andmete kogumiseks ning töötlemiseks vajaliku infotehnoloogilise lahenduse analüüs ja juurutamine Alpha projekti raames. 2024
Tegevus 4. TA projektide haldamises osalevate töötajate rollide, vastutuse ja rollide kompetentside määratlemine.2022-2023
Alategevus 4.1. Projektihaldurite võrgustiku loomine ja toetamine sh tugimaterjalide loomine, seminaride ja koolituste korraldamine.
Tegevus 5. kommunikatsioonitegevused 2022-2024
Alategevus 5.1 Jätkame infomaterjalide loomist ja vajadusel kohandame olemasolevat materjali kasutamise monitooringu alusel.
Alategevus 5.2 Korraldame infotunde ja koolitusi.