Eetilised inimesed eetilises ülikoolis

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
30/04/2023
Jira
Seos arengukavaga

Meie lõpetajad suudavad lahendada keerulisi päriselu probleeme, omades teaduspõhist mõtteviisi, praktilisi insenerioskusi, head enesejuhtimis- ja koostööoskust ning ettevõtlikku vaimu. Nad on valmis kandma vastutust Eesti majanduse arengu eest, olles nõutud ka rahvusvahelisel tööturul.

Tallinna Tehnikaülikoolis tehakse kõrgetasemelist teadust, millest võrsuvad rakendused ja õpe ning teadusmahukas innovatsioon. Meie teadustulemusi avaldatakse kõrgetasemelistes teadusväljaannetes ning ülikoolis kaitstud doktoritööd põhinevad valdavalt sellistel teadustöödel.

Ülikooli juhtimine on kaasav ja väärtuspõhine ning juhtimisotsustega suunatakse igal juhtimistasandil ülikooli arengut kõrgetasemelise õppe- ja teadustegevuse poole.

Kõrge akadeemiline kultuur ja teaduspõhine probleemikäsitlus on uute ideede kasvulavaks ning praktiline meel lahenduste kiireks rakendajaks.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on luua 2-2,5 tunnine eetika Sisseelamisprogrammi kursus, milles antakse ülevaade eetilistest põhimõtetest, mis toetavad tegutsemist teadlasena, juhina, õppejõuna, õppijana, ülikooli esindava isikuna. Lisaks kursusele luuakse toetavad kvaliteetsed sisumaterjalid teaduskondadele, et ühtlustada ja toetada üleülikoolilist eetikat puudutavat tegevust; viiakse läbi nii avatud kui eetikast sügavamalt huvituvatele gruppidele võrgustiku teemaüritused, mis aitavad teadlikkust tõsta, avada erinevate eetiliselt keerukate juhtumite näitel eetilisi väljakutseid/dilemmasid ja tekitada dialoogi ülikooli töötajate seas. Teadlikkusest tulenevalt kahaneb ülikooli eetikanormide rikkumiste arv, juhtumitega tegeletakse ülikoolis teadlikumalt. Kasvab projektide arv, milles on eetilised küsimused käsitletud juba projekti kirjutades. Kursus on interaktiive ja põhjalik, iseseisvalt läbitav ja arvestab terviklike õpiampsude ning isikliku õpiteekonnaga ehk on multimodulaarne (sisaldades hästi liigendatud teksti, automaatse tagasisidega enesekontrolli ja hindamistegevusi, videoklippe (15), illustratsioone jne.). Õppematerjal disainitakse korduvuse printsiibil põhinedes, mis toetab kasutajakogemust ja omandamise selgust ja kiirust. Kursus on eesti ja inglise keeles. Eeskujuks Digiriigi akadeemia Moodle kursus.

Projekti kasu

  • Teaduskonnad märkavad ja menetlevad FFP-d puudutavaid juhtumeid ülikoolis ühtsemalt, väljakutseid arutatakse avalikult ja nendest õpitakse kiiremini. Lühiajaliselt juhtumite ja pöördumiste arv kasvab, kuna on kasvanud teadlikkus. Teadlikkus tõstab õppetöö ja lõputööde kvaliteeti ja vähendab plagiaati või muid akadeemilise eetika rikkumiste arvu ülikoolis. Ülikooli maine kasvab.
  • Teadlased sh. doktorandid on oma tegevuses professionaalsemad, mis väljendub kvaliteetsemates ja juba eetika küsimustega arvestavates projektide kirjutamises, projektides osalemises. Väheneb eetilistel põhjustel tagasi lükatud või venima jäänud projektide arv, kaebuste arv, mis puudutab teadustegevust. Ajakulu väheneb nt. projektide ringikirjutamisel, projektile või tegevusele eetilise hinnangu küsimisel. Meie teadlased on eetilised partnerid kõikidele teistele organisatsioonidele, ülikooli maine kasvab.
  • Arusaamine eetikat puudutavatest väljakutsetest ülikoolis, toetustegevustest ja teenustest, kokkulepetest ja seadustest suureneb. Lühiajaliselt juhtumite ja pöördumiste arv võib kasvada, sest on kasvanud teadlikkus. Nt. Huvide konflikti, rollikonflikti märgatakse kergemini. Pikemas perspektiivis eetiliste juhtumite arv langeb. Ülikooli maine kasvab.

Tulemused ja tähtajad

1. Projekt algab. Kokkulepete sõlmimine, hangete läbiviimine, sisulise tegevusega alustamine.aprill 2022
2. Läbi viidud hanked, tehtud kokkulepped ekspertidega, on olemas Sisseelamisprogrammi kursuse õpistsenaarium. Toimub esimene seminar. mai 2022
3. Valmis sisseelamisprogrammi kursuse tekstilised-pildilised alusmaterjalid.Juuni 2022
4. Üle on antud mais-juunis filmitud videod koos subtiitritega.juuli 2022
5. Valmis EST Sisseelamisprogrammi kursus, mis antakse üle TTÜle Moodlesse üles panemiseks. august 2022
6. Valmis ENG Sisseelamisprogrammi kursus, mis antakse üle TTÜle Moodlesse üles panemiseks. Kursuste avamine kõikidele kasutamiseks. Avaldatakse esimene lisamaterjal. september 2022
7. Valmis 6 lisamaterjali (slaidiprogrammi), on viidud läbi 6 seminari-võrgustiku kohtumist 2023detsember 2022
8. Läbi on viidud 2 seminari, valminud on 2 lisamaterjale ja on uuendatud kõik teised lisamaterjalid vastavalt tagasisidele.märts 2023
9. Projekti lõpetamine.aprill 2023