Projekt

Eetilised inimesed eetilises ülikoolis

Lõpptähtaeg
30/06/2024
Staatus
Projekt on käivitatud

Projekti eesmärgiks on luua 2-2,5 tunnine eetika Sisseelamisprogrammi kursus, milles antakse ülevaade eetilistest põhimõtetest, mis toetavad tegutsemist teadlasena, juhina, õppejõuna, õppijana, ülikooli esindava isikuna. Lisaks kursusele luuakse toetavad kvaliteetsed sisumaterjalid teaduskondadele, et ühtlustada ja toetada üleülikoolilist eetikat puudutavat tegevust; viiakse läbi nii avatud kui eetikast sügavamalt huvituvatele gruppidele võrgustiku teemaüritused, mis aitavad teadlikkust tõsta, avada erinevate eetiliselt keerukate juhtumite näitel eetilisi väljakutseid/dilemmasid ja tekitada dialoogi ülikooli töötajate seas. Teadlikkusest tulenevalt kahaneb ülikooli eetikanormide rikkumiste arv, juhtumitega tegeletakse ülikoolis teadlikumalt. Kasvab projektide arv, milles on eetilised küsimused käsitletud juba projekti kirjutades. Kursus on interaktiive ja põhjalik, iseseisvalt läbitav ja arvestab terviklike õpiampsude ning isikliku õpiteekonnaga ehk on multimodulaarne (sisaldades hästi liigendatud teksti, automaatse tagasisidega enesekontrolli ja hindamistegevusi, videoklippe (15), illustratsioone jne.). Õppematerjal disainitakse korduvuse printsiibil põhinedes, mis toetab kasutajakogemust ja omandamise selgust ja kiirust. Kursus on eesti ja inglise keeles. Eeskujuks Digiriigi akadeemia Moodle kursus.

Projekti kasu
  • Teaduskonnad märkavad ja menetlevad FFP-d puudutavaid juhtumeid ülikoolis ühtsemalt, väljakutseid arutatakse avalikult ja nendest õpitakse kiiremini. Lühiajaliselt juhtumite ja pöördumiste arv kasvab, kuna on kasvanud teadlikkus. Teadlikkus tõstab õppetöö ja lõputööde kvaliteeti ja vähendab plagiaati või muid akadeemilise eetika rikkumiste arvu ülikoolis. Ülikooli maine kasvab.
  • Teadlased sh. doktorandid on oma tegevuses professionaalsemad, mis väljendub kvaliteetsemates ja juba eetika küsimustega arvestavates projektide kirjutamises, projektides osalemises. Väheneb eetilistel põhjustel tagasi lükatud või venima jäänud projektide arv, kaebuste arv, mis puudutab teadustegevust. Ajakulu väheneb nt. projektide ringikirjutamisel, projektile või tegevusele eetilise hinnangu küsimisel. Meie teadlased on eetilised partnerid kõikidele teistele organisatsioonidele, ülikooli maine kasvab.
  • Arusaamine eetikat puudutavatest väljakutsetest ülikoolis, toetustegevustest ja teenustest, kokkulepetest ja seadustest suureneb. Lühiajaliselt juhtumite ja pöördumiste arv võib kasvada, sest on kasvanud teadlikkus. Nt. Huvide konflikti, rollikonflikti märgatakse kergemini. Pikemas perspektiivis eetiliste juhtumite arv langeb. Ülikooli maine kasvab.
Tulemused ja tähtajad
Õppematerjalide valmimine eesti ka inglise keeles 1.06.2023juuni 2023
Veebinaride toimumine ja PR tegevused saame viia lõpuni 31.12.2023Dets. 2023
Materjalide kasutamise edukriteeriumite analüüs peaks toimuma 14.06.2024Juuni 2024