Parimate praktikate jagamise programm

Projekti omanik
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2025
Jira
Seos arengukavaga

Tallinna Tehnikaülikoolis tehakse kõrgetasemelist teadust, millest võrsuvad rakendused ja õpe ning teadusmahukas innovatsioon. Meie teadustulemusi avaldatakse kõrgetasemelistes teadusväljaannetes ning ülikoolis kaitstud doktoritööd põhinevad valdavalt sellistel teadustöödel.

Projekti eesmärk

Peamisteks eesmärkideks on teaduse kvaliteedi kasv (juhendamise kvaliteet, motiveeritus, parimate praktikate jagamine), oluliste uurimisteemade jätkusuutlikkuse kasv ja lootustandvate noorteadlastele arenemist toetava võrgustiku loomine.

Projekti kasu

Peamiseks kasuks on erinevate parimate praktikate jagamise programmi tegevustes osalevate teadlaste eneseareng ja -täiendus. Samuti mentorluspädevuste kasv, mentorsuhete sisseseadmine ja sellest tulenev ülikoolis läbviidava teadustöö sidususe kasv. Lisaks saavad teadlased (uurimisrühmad) võimenduse läbi koostöö, konsolideeritud ressursside ja tugevama valdkondlikku esindatuse fookusteemades ning ettevõtted saavad tugevama sektoriaalse partneri TA koostöö tegemiseks.

  1. Tippteadlased omandavad uued mentorpädevused ja tekib programmi läbinud tippteadlaste võrgustik.
  2. Noorteadlased saavad mõtestatud ja struktureeritud juhendamist ning mentori, mis maandab (teadus)probleemidega üksijäämist ja ummikusse jooksmist.

Tulemused ja tähtajad

1. Projekti tegevuste kavandamine ja eesmärkide kokku leppimine projektitiimi poolt.Detsember 2021, tehtud
2. Esmase koolituskava loomine ning võimalike koolituspartnerite leidmine programmi kolmeks koolituseks:Veebruar - märts 2022
2.1. Sissejuhatav koolitus - "Arengut toetavad praktikad ja tehnikad juhendamisel``*
2.2. Akadeemiline mentorlus ehk mentoroskuste baasteadmised ja oskused
2.3. Mentori ja mentee koostööoskused - sihtrühm meneteed
3. Koolituste läbiviimine.2022- 2025
3.1. Programmi kommunikatsioon ja info jagamine.
3.2. Koolitusgruppide komplekteerimine Märts 2022/2023/2024/2025
3.3. Koolituste läbiviimine kokkulepitud ajagraafiku aluselAprill - november 2022/2023/2024/2025
3.4. Mentorkohtumised mentorite ja menteede vahelSügis 2023 - 2024 - 2025
3.5. Tagasiside kogumine ja analüüs2022/2023/2024/2025