ALPHA: kasutajakeskne TA projektide haldus

Seos arengukavaga

Suurendame ülikooli konkurentsipõhist teadusrahastust ja abistame teadusgruppe rahastuse taotlemisel eelkõige ülikooli fookusvaldkondades.

Projekti eesmärk

Eesmärgiks on teadusosakonna teenuste digitaliseeritud kliendikeskne teenusedisain, mis võtab arvesse “once only” ja “single entry” põhimõtteid.

Projekti kasu

  • Kindel rollijaotus ja rolliselgus ning sellest tulenevalt dubleerimise vähenemine ning ajavõit põhitegevuseks (PI-d, projektijuhid).
  • Aruandlusvigade vähenemine. Usaldusväärsuse kasv partnerite silmis.
  • Operatsionaliseeritava juhtimisinfo kättesaadavus.
  • Rahuolu kasv tugiteenustega.
  • Projektiportfelli ja sellega kaasnevate tegevuste loomine teadlastele.

Tulemused ja tähtajad

Projektihaldus on digitaliseeritud2024
Projektihaldusega seotud rollid on selged ja kommunikeeritud2024
Projektitegevustest tekib digitaalne kontrolljälg2024
Vähenevad projekti haldusvigadest tulenevad abikõlbmatud kulud ja tagasinõuded2024